10 amazing places to visit in India this November

(10) Rann of Kutch, Gujarat

(9) Bharatpur, Rajasthan

(8) Goa

(7) Kerala

(6) Dharamshala, Himachal Pradesh

(5) Amritsar, Punjab

(4) Gulmarg, Jammu & Kashmir

(3) Meghalaya

(2) Varanasi, Uttar Pradesh

(1) Pune, Maharashtra