10 of the Most Stylish Hollywood Celebrity Dads

10. David Beckham

9. Johnny Depp

8. Ashton Kutcher

7. Joel Madden

6. Brad Pitt

5. Josh Duhamel

4. Matthew McConaughey

3. Channing Tatum

2. Chris Hemsworth

1. Tom Brady