Top 10 Affordable Restaurants in Bhopal 

10. Khan Sahab 

9. Vrindavan Dhaba

8. Agarwal Rajbhog

7. Filfora

6. Pizza Inn

5. Naveen’s Bapu ki Kutia

4. Vishnu 

3. Sagar Gaire

2. Rajhans

1. Lazeez Hakeem MP Nagar